คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
ข้อมูลสาธารณะ

ข้อมูลสาธารณะ

ข้อมูลพื้นฐาน

01 โครงสร้าง โครงสร้างการบริหาร
02 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลคณะกรรมการประจำคณะ
03 อำนาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ปรัชญา
– พระราชบัญญัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
– ระเบียบ ข้อบังคับ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
– คำสั่งแต่งตั้งคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาส่วนงาน – แผนยุทธศาสตร์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
O5 ข้อมูลการติดต่อ – ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง – พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
– พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับ ต่าง ๆ
– พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– ข้อบังคับมหาวิทยาราชภัฏพิบูลสงคราม  ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พ.ศ. 2551
– คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 389/2563 เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้คณบดี ผู้อำนวยการ
สถาบัน สำนัก ที่มีตำแหน่งเทียบเท่าคณะ และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
– ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พ.ศ. 2564
– ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566
– ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบริหารงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
– ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเปลี่ยนแปลง การรายงานผลงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล, การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 ภาพกิจกรรม

O9 Social Network

การดำเนินงาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปี

O11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน

O12 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน
– ………………………………………………………………………………………………………

O13 คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ ———————————————————-
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ———————————————————-
O16 รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจ การให้บริการ
O17 E–Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

O19 รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบ ประมาณประจำปี

O20 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

O24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

O26 การดำเนินการตาม นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากร บุคคล

O28 รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

O30 ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ

O31 ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของ ผู้บริหาร

O35 การมีส่วนร่วมของ ผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี ———————————————————————————————————————————————————————————-
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต

O40 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี

O41 รายงานผลการดำเนิน การป้องกันการทุจริต ประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O42 มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและ ความโปร่งใสภายใน ส่วนงาน

O43 การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและ ความโปร่งใสภายใน ส่วนงาน