คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

White Modern Professional Zoom Virtual Background
ประชาสัมพันธ์สัปดาห์วิทย์ (24)
77777
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแหล่งผลิตบัณฑิต ครู บุคลากร งานวิจัย และการบริการวิชาการให้ท้องถิ่นและประเทศชาติ

ปริญญาตรี

13 หลักสูตร

ปริญญาโท

2 หลักสูตร

ปริญญาเอก

3 หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

💛 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับห้อง...
📣เปิดรับสมัครแล้ว 🔸ระบบรับสมัครการแข่งขันในงานสัปด...

ข่าวกิจกรรม

📣เปิดรับสมัครแล้ว 🔸ระบบรับสมัครการแข่งขันในงานสัปด...
🌸คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล...

ข่าววิจัย

📣เปิดรับสมัครแล้ว 🔸ระบบรับสมัครการแข่งขันในงานสัปด...

ข่าววิชาการ