คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

428623553_967429908167651_1661361960744117031_n
420200530_797256859107446_2206439387544819293_n
77777
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแหล่งผลิตบัณฑิต ครู บุคลากร งานวิจัย และการบริการวิชาการให้ท้องถิ่นและประเทศชาติ

ปริญญาตรี

13 หลักสูตร

ปริญญาโท

2 หลักสูตร

ปริญญาเอก

3 หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

เครือข่าย ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ ( Air Quality Information Center, AQIC) เ...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลส...

ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์แล...
เปิดระบบรับสมัครออนไลน์ “รอบที่ 1 PORTFOLIO” ประจำปีการศ...

ข่าววิจัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลส...

ข่าววิชาการ

เครือข่าย ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ ( Air Quality Information Center, AQIC) เ...