คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

White Modern Professional Zoom Virtual Background
28 (2)
ประชาสัมพันธ์สัปดาห์วิทย์ (24)
77777
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแหล่งผลิตบัณฑิต ครู บุคลากร งานวิจัย และการบริการวิชาการให้ท้องถิ่นและประเทศชาติ

ปริญญาตรี

13 หลักสูตร

ปริญญาโท

2 หลักสูตร

ปริญญาเอก

3 หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

📣ขอเชิญรับฟัง 🔸การจัดบรรยายพิเศษทางวิชาการ ภายใต้ห...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลส...

ข่าวกิจกรรม

📣เปิดรับสมัครแล้ว 🔸ระบบรับสมัครการแข่งขันในงานสัปด...
🌸คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล...

ข่าววิจัย

📣เปิดรับสมัครแล้ว 🔸ระบบรับสมัครการแข่งขันในงานสัปด...

ข่าววิชาการ

📣ขอเชิญรับฟัง 🔸การจัดบรรยายพิเศษทางวิชาการ ภายใต้ห...