คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ประชาสัมพันธ์สัปดาห์วิทย์ (24)
77777
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแหล่งผลิตบัณฑิต ครู บุคลากร งานวิจัย และการบริการวิชาการให้ท้องถิ่นและประเทศชาติ

ปริญญาตรี

13 หลักสูตร

ปริญญาโท

2 หลักสูตร

ปริญญาเอก

3 หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

🌸คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล...
เครือข่าย ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ ( Air Quality Information Center, AQIC) เ...

ข่าวกิจกรรม

🌸คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล...
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์แล...

ข่าววิจัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลส...

ข่าววิชาการ