คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

ค้นหาหลักสูตร

สาขาวิชาหลักสูตรระดับไฟล์แนบ
สาขาวิชาเคมีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)ปริญญาตรีดูรายละเอียด
สาขาวิชาฟิสิกส์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)ปริญญาตรีดูรายละเอียด
สาขาวิชาชีววิทยาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)ปริญญาตรีดูรายละเอียด
สาขาวิชาจุลชีววิทยาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)ปริญญาตรีดูรายละเอียด
สาขาวิชาคณิตศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)ปริญญาตรีดูรายละเอียด
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)ปริญญาตรีดูรายละเอียด
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)ปริญญาตรีดูรายละเอียด
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)ปริญญาตรีดูรายละเอียด
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)ปริญญาตรีดูรายละเอียด
สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)ปริญญาตรีดูรายละเอียด
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)ปริญญาตรีดูรายละเอียด
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)ปริญญาตรีดูรายละเอียด
สาขาวิชาเคมีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ค.บ.)ปริญญาตรี ควบ 2 ปริญญาดูรายละเอียด
สาขาวิชาฟิสิกส์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ค.บ.)ปริญญาตรี ควบ 2 ปริญญาดูรายละเอียด
สาขาวิชาชีววิทยาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ค.บ.)ปริญญาตรี ควบ 2 ปริญญาดูรายละเอียด
สาขาวิชาจุลชีววิทยาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ค.บ.)ปริญญาตรี ควบ 2 ปริญญาดูรายละเอียด
สาขาวิชาคณิตศาสตร์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ค.บ.)ปริญญาตรี ควบ 2 ปริญญาดูรายละเอียด
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ค.บ.)ปริญญาตรี ควบ 2 ปริญญาดูรายละเอียด
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ค.บ.)ปริญญาตรี ควบ 2 ปริญญาดูรายละเอียด
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ค.บ.)ปริญญาตรี ควบ 2 ปริญญาดูรายละเอียด
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)ปริญญาเอกดูรายละเอียด
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)ปริญญาเอกดูรายละเอียด
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)ปริญญาเอกดูรายละเอียด
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม)ปริญญาโทดูรายละเอียด
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม)ปริญญาโทดูรายละเอียด