คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด

กลุ่มงานงานรายการดาวน์โหลด
งานบริหารทั่วไปงานการเงินแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินDownload
แบบฟอร์มนักศึกษา(ควท.)ปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกDownload
แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการDownload
งานบริหารทั่วไปงานแผนและงบประมาณแบบฟอร์ม กนผ.200-300Download
งานบริหารทั่วไปงานพัสดุแบบฟอร์มเอกสารส่งจัดซื้อจัดจ้างDownload
แบบฟอร์มแบบ กนผ. 02Download
แบบฟอร์มแบบ กนผ. 03Download
แบบฟอร์มใบรับรองเทนใบเสร็จรับเงินDownload
แบบฟอร์มรายงานการส่งผลการเรียนDownload
ไปราชการ-ถึงอธิการDownload
งานบริหารทั่วไปงานธุรการแบบฟอร์มขอใช้ห้องหรือจัดกิจกรรมDownload
รวมไฟล์บันทึกข้อความรายงานการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019Download
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากรDownload
แบบฟอร์ม กง.3Download
แบบฟอร์ม กง.1Download
แบบฟอร์ม กง.2Download
แบบฟอร์มเเปลี่ยนแปลงการสอนDownload
งานบริหารทั่วไปงานการเงินแบบฟอร์มเช่าเหมารถDownload
งานบริหารทั่วไปงานการเงินเอกสารประกอบการเบิกจ่ายDownload
งานบริหารทั่วไปงานการเงินเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรมหาวิทยาลัยDownload
งานบริหารทั่วไปงานการเงินแบบ กง.1Download
งานบริหารทั่วไปงานการเงินแบบ กง.2Download
งานบริหารทั่วไปงานการเงินแบบ กง.3Download
งานบริหารทั่วไปงานการเงินแบบฟอร์มขอสร้างข้อมูลผู้ขายใหม่Download
งานบริหารทั่วไปงานการเงินแบบฟอร์มบันทึกการตรวจสภาพครุภัณฑ์Download
งานบริหารทั่วไปงานการเงินแบบฟอร์มสัญญาการยืมเงินผ่านระบบ iMiSDownload
งานบริหารทั่วไปงานการเงินใบเสนอราคาDownload
งานบริหารทั่วไปงานการเงินใบรับรองแทนใบเสร็จDownload
งานบริหารทั่วไปงานการเงินใบสำคัญรับเงินDownload
งานบริหารทั่วไปงานการเงินใบสำคัญรับเงิน_สำหรับวิทยากรDownload
งานบริหารทั่วไปงานบุคคลขออนุญาตลาพักผ่อนไปต่างประเทศDownload
งานบริหารทั่วไปงานธุรการขอใช้ห้องจัดการเรียนหรือกิจกรรมDownload
งานบริหารทั่วไปงานบุคคลแปปฟอร์มใบป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อนในประเทศDownload
งานบริหารทั่วไปงานธุรการไปราชการ-ถึงคณบดีDownload
งานบริหารทั่วไปงานการเงินแบบฟอร์อมเอกสารประกอบการจัด_จ้าง_ปี-2567Download
งานบริหารทั่วไปงานการเงินแบบฟอร์มเอกสารประกอบการจัด_ซื้อ_ปี-2567Download
งานบริหารทั่วไปงานธุรการตัวอย่างแบบตอบรับเป็นวิทยากรDownload
งานบริหารทั่วไปงานบุคคลแบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานDownload
งานบริหารทั่วไปงานบุคคลแบบบันทึกการประเมินสมรรถนะ-ปม.14Download
งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการแบบรายงานการส่งผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน (ใบปะหน้าเกรด แนวนอน)Download