คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมล : chutiphon@psru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองวุฒิ ชุติมา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและประกันคุณภาพ
อีเมล : ruangwut@psru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ตันเรือน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อีเมล : keerati.t@psru.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหาร
อีเมล : jiraphat7555@hotmail.com
นางสมควร คำลือ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี
อีเมล : science_281@hotmail.com

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัชยา อินทะกันฑ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
อีเมล : noonny067@hotmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษ สุจริตตั้งธรรม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายภูมิทัศน์และการอนุรักษ์พลังงาน
อีเมล : sut_krit@yahoo.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอุมา พร้าโมต
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล : onbee@psru.ac.th