คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายวิชาการ

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลือกหลักสูตร
เลือกสาขาวิชา
เลือกหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มี
อีเมล : p_yoomee@psru.ac.th
สาขาวิชาเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพร ทองพูน
อีเมล : cthongpoon@gmail.com
สาขาวิชาเคมี
รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ ธงไชย
อีเมล : wisanuthongchai@psru.ac.th
สาขาวิชาเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธาน สุระยศ
อีเมล : panitan@psru.ac.th
สาขาวิชาเคมี
รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์
อีเมล : anchanaph@yahoo.com
สาขาวิชาเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี ปิ่นวัฒนะ
อีเมล : pinwattana@hotmail.com
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ ศรีโสภา
อีเมล : anongsrisopa@psru.ac.th
สาขาวิชาเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงศ์กระจ่าง
อีเมล : aoiwongkrajang@hotmail.com
สาขาวิชาเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย
อีเมล : Chammui@hotmail.com
สาขาวิชาเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพิพรรณ จันทร์มะณี
อีเมล : joy_rapiphun@yahoo.com
สาขาวิชาเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรภัทร สำอางค์
อีเมล : anongwan_kae@hotmail.com
สาขาวิชาเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พดารัตน์ นิลเจียรนัย
อีเมล : padaratt@psru.ac.th
สาขาวิชาเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทวัฒน์ สีขาว
อีเมล : pattawat_apsc@hotmail.com
สาขาวิชาเคมี
อาจารย์มานิสา กองแก้ว
อีเมล : manisa.k@psru.ac.th
สาขาวิชาเคมี
อาจารย์ ดร.อรรถพล นาขวา
อีเมล : auttpoln@hotmail.com
สาขาวิชาชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุฒิ สิทธิกูล
อีเมล : sittigul@gotmail.com
สาขาวิชาชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ธนนพคุณ
อีเมล : kanjanawongkuna@gmail.com
สาขาวิชาชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง
อีเมล : chanikanjunmatong@gmail.com
สาขาวิชาชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ผาลี
อีเมล : waraporn.noikong@gmail.com
สาขาวิชาชีววิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล
อีเมล : touchkanin@psru.ac.th
สาขาวิชาชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองวุฒิ ชุติมา
อีเมล : ruangwut@psru.ac.th
สาขาวิชาชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ตันเรือน
อีเมล : keerati.t@psru.ac.th
สาขาวิชาชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย อุดก่ำ
อีเมล : dr.won@hotmail.com
สาขาวิชาชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์
อีเมล : siriangkanakun@psru.ac.th
สาขาวิชาชีววิทยา
อาจารย์ ดร.ชนิกานต์ คุ้มนก
อีเมล : chanikarnk@yahoo.com
สาขาวิชาชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ จิตต์บุรุษ
อีเมล : uraiwankong@gmail.com
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ
อีเมล : wirottik@psru.ac.th
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล ภูมิลา
อีเมล : atpa@psru.ac.th
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เยียระยง
อีเมล : pairote0027@hotmail.com
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติพร ตังควิเวชกุล
อีเมล : j_suwannawit@hotmail.com
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาภรณ์ ทิมัน
อีเมล : kook_kik29@hotmail.com
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สลิลทิพย์ แดงกองโค
อีเมล : mild-dsalinthip@psru.ac.th
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ชฎารัตน์ ถาปัน
อีเมล : chadarat@psru.ac.th
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ จุลทา
อีเมล : pongpunjulatha@hotmail.com
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร สุริยะกาศ
อีเมล : suriyakat@psru.ac.th
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐินี ดีแท้
อีเมล : natthineed@gmail.com
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ
อีเมล : cha_srisombut@hotmail.com
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภนิช เจริญสุข
อีเมล : suppanit_nit@hotmail.com
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา ทองสุข
อีเมล : s_thongsook@hotmail.com
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ
อาจารย์ ดร.ปาณิสรา หาดขุนทด
อีเมล : panisara.h@psru.ac.th
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ
อาจารย์เทพธิทัต เขียวคำ
อีเมล : theptithut.k@psru.ac.th
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกภพ จันทร์สุคนธ์
อีเมล : pluemrak@gmail.com
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี ตรงต่อกิจ
อีเมล : ytrongtokit@gmail.com
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ
อีเมล : sribenchamas@hotmail.com
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กู้เกียรติ ก้อนแก้ว
อีเมล : kukietk@gmail.com
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา ศรีเจริญ
อีเมล : newwiphada@gmail.com
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์อภิรักษ์ แสนใจ
อีเมล : apirak.s@psru.ac.th
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัตร์ คล้ายแท้
อีเมล : kthanawat@psru.ac.th
สาขาวิชาฟิสิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุ พันไพศาล
อีเมล : wasu_phy@hotmail.com
สาขาวิชาฟิสิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร เจาะจง
อีเมล : titiporn_ant@hotmail.com
สาขาวิชาฟิสิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นววรรณ ทองมี
อีเมล : navavan_new@hotmail.com
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรลาส มาตรมูล
อีเมล : Krailas_phy@hotmail.com
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ติพร สําอางค์
อีเมล : rattiphorn_11@hotmail.com
สาขาวิชาฟิสิกส์
อาจารย์ ดร.ภัคกร ปานโพธิ์
อีเมล : kpanpho@hotmail.com
สาขาวิชาฟิสิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตชัย ปิมแปง
อีเมล : p.pimpang@gmail.com
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษ สุจริตตั้งธรรม
อีเมล : sut_krit@yahoo.com
สาขาวิชาฟิสิกส์
อาจารย์กษมะ ดุรงค์ศักดิ์
อีเมล : offkasama@gmail.com
สาขาวิชาฟิสิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนู กัดมั่น
อีเมล : nu_katman@hotmail.com
สาขาวิชาฟิสิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ รักผกาวงศ์
อีเมล : thep.rux@gmail.com
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รองศาสตราจารย์อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์
อีเมล : urairux@gmail.com
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์
อีเมล : chutiphon@psru.ac.th
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ ดร.รติพร สุดเสนาะ
อีเมล : psrati@yahoo.com
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอุมา พร้าโมต
อีเมล : onbee@psru.ac.th
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมรินทร์ คีรินทร์
อีเมล : k.song@psru.ac.th
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย
อีเมล : sakesan@psru.ac.th
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรา ศรีษะแย้ม
อีเมล : srisagam_ssy@psru.ac.th
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล เถื่อนกูล
อีเมล : to_naruemol@yahoo.com
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์ นันทขว้าง
อีเมล : patipantom263@gmail.com
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ วรรณเทศ
อีเมล : wnopparat@gmail.com
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รำไพ โกฏสืบ
อีเมล : kodsueb@yahoo.com
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ
อีเมล : supattra.c@psru.ac.th
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสูตร จันทร์อิฐ
อีเมล : wchanit@yahoo.com
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง
อีเมล : jiraphat7555@hotmail.com
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกาวดี ภู่จันทร์
อีเมล : pakawadee00@hotmail.com
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัชยา อินทะกันฑ์
อีเมล : wirachya.i@psru.ac.th
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร.กุลชญา สิ่วหงวน
อีเมล : Kuchaya_orli@hotmail.com
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร.กีรติญา สอนเนย
อีเมล : keeratiya.s@hotmail.com
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร.ไพรวัลย์ ประมัย
อีเมล : phaiwan.p@gmail.com
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์
อีเมล : T.srithawirat@psru.ac.th
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชร ฉิมจารย์
อีเมล : aorsung@hotmail.com
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
รองศาสตราจารย์ ดร.สุขสมาน สังโยคะ
อีเมล : suksaman@psru.ac.th
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา วชิระวงศกร
อีเมล : piyada333@hotmail.com
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี น้อยน้ำใส
อีเมล : Supawadeebum@hotmail.co.th
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
อีเมล : kitti@psru.ac.th
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติกา สังขวดี
อีเมล : kittika.psru@psru.ac.th
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์รติวัฒน์ ปารีศรี
อีเมล : nfuzzy0@gmail.com
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง
อีเมล : p_ngiwetung@hotmail.com
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ อักษร
อีเมล : auxsorn@psru.ac.th
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวินี อินทร์ทอง
อีเมล : pavinee.int@psru.ac.th
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวัต ฉิมเล็ก
อีเมล : pawatjoe@gmail.com
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา
อีเมล : pong_pit009@gmail.com
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ศุภชัย คนเที่ยง
อีเมล : supachai_kons@hotmail.com
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ธนพงศ์ นิตยะประภา
อีเมล : tanapong.tor@gmail.com
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล รอดแก้ว
อีเมล : atthaphol_rn@psru.ac.th
สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา
อาจารย์ ดร.เจษฎากร โนอินทร์
อีเมล : jetsada.nu@gmail.com
สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศิริน ก้อนคง
อีเมล : chitsirin@psru.ac.th
สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา
อาจารย์ ดร.สุวิมล ทาริวงศ์
อีเมล : suwimol.t@psru.ac.th
สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.กิ่งแก้ว สำรวยรื่น
อีเมล : kingkaew.s@psru.ac.th
สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา
อาจารย์ศรีไพร พรหมชาติ
อีเมล : -
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์