คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ปรัชญา

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ปรัชญา

ปรัชญา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแหล่งผลิตบัณฑิต ครู บุคลากร งานวิจัย และการบริการวิชาการให้ท้องถิ่นและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคม

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิต และบัณฑิตครูทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณธรรม และคุณภาพในตามมาตราฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อท้องถิ่นและประเทศชาติ
 2. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในยุคดิจิทัลแบบผสมผสาน
 3. การวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน
 4. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสีเขียว

เอกลักษณ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งสร้างคนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

อัตลักษณ์

บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน พร้อมพัฒนาตน

ค่านิยมองค์กร

T = Transparency มีความโปร่งใสตรวจสอบได้

E = Excellence มุ่งเน้นความเป็นเลิศ

A = Amicability มีความเป็นกัลยาณมิตร

M = Moral Courage มีความกล้าหาญทางจริยธรรม

S = Scientific Thinking คิดเป็นระบบเชิงวิทยาศาสตร์

C = Collaboration มีความร่วมมือและทำงานเป็นทีม

I = Innovation คิดค้นนวัตกรรมสู่สังคม

P =Proactive ทำงานเชิงรุก

S = Social Awareness รับใช้สังคม ชุมชน ท้องถิ่น

R =Responsibility  สำนึกนำความรู้ผิดชอบ

U = Unity  กอปรกิจเป็นหนึ่งเดียว

เป้าประสงค์

 1. พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตสู่นักปฏิบัติและนักวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 2. ผลิตบัณฑิตครูด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล
 3. ยกระดับการสอนและบริการวิชาการ กระบวนการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน
 4. จัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสีเขียว

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. บัณฑิต นักวิจัยที่มีคุณธรรมและคุณภาพ
 2. บุคลากรมีศักยภาพและเป็นต้นแบบด้านการวิจัยแก่นักศึกษา
 3. สร้างความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยบูรณาการงานวิจัยกับพันธกิจการสอนและหรือบริการวิชาการ
 4. มุ่งการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพชีวิต
 5. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงามในการทำงานร่วมกันของคณะและชุมชนท้องถิ่น ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 6. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์

 1. พัฒนากระบวนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ และนักวิจัยที่มีคุณธรรม
 2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการวิจัย
 3. สร้างจุดเด่นด้านวิจัยเพื่อท้องถิ่นและประเทศชาติ
 4. ส่งเสริมการบูรณาการวิจัยกับพันธกิจการสอนและหรือบริการวิชาการ
 5. พัฒนาระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและหรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 6. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้บริหารจัดการภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดี