คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี

นางสมควร คำลือ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับ : ชำนาญการ
อีเมล : science_281@hotmail.com
นางกัญญาวีร์ สมนึก
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับ : ชำนาญการ
อีเมล : kanyawee122@gmail.com
นายณัฐชานนท์ ดอนเขียวไพร
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ระดับ : ชำนาญการ
อีเมล : coke3666@hotmail.com
นางสาวสุกัญญา สมุทรเขตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ระดับ : ชำนาญการ
อีเมล : sukanya_samut@hotmail.com
นางสาวตรีรัตน์ พิทักษ์สืบสกุล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับ : ชำนาญการ
อีเมล : treeath_nat@hotmail.com
นายจักกฤษ จันทวงษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับ : ชำนาญการ
อีเมล : jakkrit545@gmail.com
นายณัฐพงศ์ หงษ์ผ้วย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับ : ปฏิบัติการ
อีเมล : pandadriff.1@gmail.com
ว่าที่ ร.ต.หญิง ศิริวิมล อู่ทองมาก
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับ : ปฏิบัติการ
อีเมล : Siriwimon_Tig@hotmail.com
นางสาวสิริกุล การะจาก
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ระดับ : ปฏิบัติการ
อีเมล : Sirikoon.kar@gmail.com
นายจารุกิตติ์ บานเช้า
ตำแหน่ง : ช่างเครื่องยนต์
ระดับ : ปฏิบัติการ
อีเมล : Jarukit.b@psru.ac.th

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์

นายอนุรักษ์ จิตต์บึงพร้าว
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ระดับ : ปฏิบัติการ
อีเมล : zoom_kkk@hotmail.com
นายวีระศักดิ์ ทองอ่อน
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ระดับ : ชำนาญการ
อีเมล : Thongonkap@gmail.com
นางสาวศิริรัตน์ พันธ์เรือง
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ระดับ : ชำนาญการ
อีเมล : sirirat_p@hotmail.com
นางวันเพ็ญ ตรงต่อกิจ
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ระดับ : ชำนาญการ
อีเมล : wonphen2@hotmail.com
นายเชาวลิต พึ่งแตง
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ระดับ : ชำนาญการ
อีเมล : koorama@thaimail.com
นางสาวมาลินี เห็มลา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับ : ชำนาญการ
อีเมล : nanami_te@hotmail.com

เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ

นางสาวธัญลักษณ์ ชูศรี
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ระดับ : ปฏิบัติการ
อีเมล : Thanyalak.c@psru.ac.th
นางสาวอรวรรณ บวบดี
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ระดับ : ปฏิบัติการ
อีเมล : ounun_aorawan@hotmail.co.th
นางสาวเพียงใจ พรหมเสน
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ระดับ : ปฏิบัติการ
อีเมล : piengjai.p@psru.ac.th
นางสาวสุสิตรา สิงโสม
ตำแหน่ง : นักวิชาการโภชนาการ
ระดับ : ชำนาญการ
อีเมล : gray_susi@hotmail.com
นางสาวรุ่งฤดี ล่ำชม
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ระดับ : ปฏิบัติการ
อีเมล : roongrudee27@hotmail.com
นางสาวสุพัตรา เอี่ยมนาค
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ระดับ : ชำนาญการ
อีเมล : saa_pl@hotmail.com
นายหาญณรงค์ สันติสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ระดับ : ปฏิบัติการ
อีเมล : hannarong.s@psru.ac.th
นายธนดล ต่ายหัวดง
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตทดลอง
ระดับ : ปฏิบัติการ
อีเมล : prasertphy@hotmail.com