คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา

ประธานหลักสูตรสาขาวิชา

ประธานหลักสูตรสาขาวิชา (ปริญญาตรี)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรภัทร สำอางค์
สาขาวิชาเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ผาลี
สาขาวิชาชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ จุลทา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์กษมะ ดุรงค์ศักดิ์
สาขาวิชาฟิสิกส์
อาจารย์ ดร.สุวิมล ทาริวงศ์
สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา ศรีเจริญ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ วรรณเทศ
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชร ฉิมจารย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์กุลชญา สิ่วหงวน
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
อาจารย์เทพธิทัต เขียวคำ
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ อักษร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

ประธานหลักสูตรสาขาวิชา (ปริญญาโท)

อาจารย์ ดร.ไพรวัลย์ ประมัย
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา

ประธานหลักสูตรสาขาวิชา (ปริญญาเอก)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติกา สังขวดี
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภนิช เจริญสุข
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพันธ์ แก้วศรีทอง
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์