คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา

ประธานหลักสูตรสาขาวิชา

ประธานหลักสูตรสาขาวิชา (ปริญญาตรี)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธาน สุระยศ
สาขาวิชาเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย อุดก่ำ
สาขาวิชาชีววิทยา
อาจารย์ ดร.อุไรวรรณ จิตต์บุรุษ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัตร์ คล้ายแท้
สาขาวิชาฟิสิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล รอดแก้ว
สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา ศรีเจริญ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รำไพ โกฏสืบ
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา วชิระวงศกร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัชยา อินทะกัณฑ์
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา ทองสุข
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ
อาจารย์ศุภชัย คนเที่ยง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

ประธานหลักสูตรสาขาวิชา (ปริญญาโท)

อาจารย์ ดร.ไพรวัลย์ ประมัย
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรภัทร สำอางค์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา

ประธานหลักสูตรสาขาวิชา (ปริญญาเอก)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติกา สังขวดี
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภนิช เจริญสุข
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพันธ์ แก้วศรีทอง
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์