คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์ (ประธานกรรมการ)
2.รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง (รองประธานกรรมการ)
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองวุฒิ ชุติมา (กรรมการ)
4.รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวยพร สุนทรสมัย กรรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
5.รองศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง กรรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
6.รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา มาสวัสดิ์ กรรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์นาฏ คงประชา กรรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินภา กิจเกื้อกูล กรรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ กรรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
10.รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ (กรรมการ)
11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัตร์ คล้ายแท้ (กรรมการ)
12.รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ (กรรมการ)
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ผาลี (กรรมการ)
14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รำไพ โกฎสืบ (กรรมการ)
15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ตันเรือน (กรรมการและเลขานุการ)
16.นางสมควร คำลือ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
17.นางกัญญาวีร์ สมนึก (ผู้ช่วยเลขานุการ)

คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 1. 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์ (ประธานกรรมการ)
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง (รองประธานกรรมการ)
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองวุฒิ ชุติมา (กรรมการ)
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัชยา อินทะกันฑ์ (กรรมการ)
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษ สุจริตตั้งธรรม (กรรมการ)
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอุมา พร้าโมต (กรรมการ)
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ จุลทา (กรรมการ)
  8. อาจารย์กษมะ ดุรงค์ศักดิ์ (กรรมการ)
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชร ฉิมจารย์ (กรรมการ)
  10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ อักษร (กรรมการ)
  11. อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย (กรรมการ)
  12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรภัทร สำอางค์
  13. อาจารย์กษมะ มาตรมูล (กรรมการ)
  14. อาจารย์ ดร.สุวิมล ทาริวงศ์ (กรรมการ)
  15. อาจารย์ ดร.เทพธิทัต เขียวคำ (กรรมการ)
  16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ วรรณเทศ (กรรมการ)
  17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา ศรีเจริญ (กรรมการ)
  18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ผาลี (กรรมการ)
  19. อาจารย์กุลชญา สิ่วหงวน (กรรมการ)
  20. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล (กรรมการ)
  21. อาจารย์ ดร.ไพรวัลย์ ประมัย (กรรมการ)
  22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติกา สังขวดี (กรรมการ)
  23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภนิช เจริญสุข (กรรมการ)
  24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง (กรรมการ)
  25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ตันเรือน (กรรมการและเลขานุการ)
  26. นางสมควร คำลือ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
  27. นางกัญญาวีร์ สมนึก (ผู้ช่วยเลขานุการ)