คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
/
การจดแจ้งลิขสิทธิ์ ประเภทวรรณกรรมงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 ผลงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.พิมรินทร์ คีรินทร์
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
ได้รับการจดแจ้งลิขสิทธิ์
ประเภทวรรณกรรมงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 ผลงาน
จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว