คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
/
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี “รอบที่ 1 PORTFOLIO” ประจำปีการศึกษา 2567

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี “รอบที่ 1 PORTFOLIO” ประจำปีการศึกษา 2567

🧚‍♂️เปิดระบบรับสมัครออนไลน์ “รอบที่ 1 PORTFOLIO” ประจำปีการศึกษา 2567
💻เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์กองบริการการศึกษา https://reg.psru.ac.th
🔴รายละเอียดของสาขาที่เปิดในแต่ละคณะ
https://sites.google.com/psru.ac.th/psru67
————————————————————-
🟢วิธีการสมัคร
1.กรอกข้อมูลรายละเอียดการสมัครที่เว็บไซต์ https://reg.psru.ac.th
2.พิมพ์ใบสมัคร พร้อมทั้งติดรูปถ่ายจำนวน 1 รูป และลงลายมือชื่อผู้สมัคร
พร้อมแนบเอกสารการสมัคร
🟣ค่าธรรมเนียมการสมัคร 250 บาท
🔥 ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัคร และชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 250 บาท ตั้งแต่วันที่ 6 – 26 พฤศจิกายน2566 ซึ่งค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น โดยมีช่องทางในการชำระดังนี้
1) เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) ทุกสาขาทั่วประเทศ
2) แอปพลิเคชันธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงไทย
3) โครงการจัดตั้งกองคลัง ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
⛳️สมัครด้วยตนเอง ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
โดยยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร และชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 250 บาท
ตั้งแต่วันที่ 6 – 26 พฤศจิกายน 2566 (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศมหาวิทยาลัย)
⛳️สมัครผ่านระบบออนไลน์
ผู้สมัครกรอกข้อมูลรายละเอียดการสมัครที่เว็บไซต์กองบริการการศึกษา https://reg.psru.ac.th
ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 250 บาท โดยชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย แอปพลิเคชันธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย
หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) ทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมจัดส่งเอกสารใบสมัคร
ช่องทางการจัดส่งเอกสาร
🏫ส่งด้วยตนเอง ณ งานรับเข้าฯ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
✉️ส่งทางไปรษณีย์ หรือขนส่งเอกชน จ่าหน้าซองถึง งานรับเข้า ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
เลขที่ 156 หมู่ที่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
————————————————————-
🟡ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะสาขา)
💟ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์กองบริการการศึกษา https://reg.psru.ac.th
🌼สอบสัมภาษณ์/สอบภาคปฏบัติ
วันที่ 23 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
🔸ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา🔸
⏰ภายในวันที่ 17 มกราคม 2567 ผ่านเว็บไซต์กองบริการการศึกษา https://reg.psru.ac.th
————————————————————-
☎️ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ 055-267050 ,055-267099 ,055-267100 ,055-267101 ,055-267098 หรือ 061-9128976
💗กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
#ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม 🛰🚀
#DEK67
#ลูกพิบูล

Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว