คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์
ที่ได้รับรางวัลประกวดวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี
1. นางสาวจุฑามาศ มนต์เดช 🥇รางวัลชนะเลิศ 🌹อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์
2. นางสาวสุภัสชา พงศ์อัครชัย 🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 🌹 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กุลวดี ปิ่นวัฒนะ
3. นางสาวปริศนา เถาเมฆ นางสาวนภาพร สีเสือ นางสาวชุติมา จันทะ 🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 🌹 อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.รัตน์ติพร สำอางค์ และ อ.ดร.ภัคกร ปานโพธิ์
4. นางสาวนริศรา เผือกพัด 🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 🌹อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.รพิพรรณ จันทร์มะณี
5. นางสาวทินศิริ ผัดแสน 🏅รางวัลชมเชย 🌹 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ภรภัทร สำอางค์
โครงการนิทรรศการ “วิทยาศาสตร์วิชาการ”
ปีการศึกษาที่ 2/2565
ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว