คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
/
ขอประชาสัมพันธ์ และเชิญชวน…คณาจารย์ นักวิจัย ส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร PSRU Journal of Science and Technology ซึ่งได้รับการประเมินคุณภาพจาก TCI เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 (TCI 2)
วารสาร PSRU Journal of Science and Technology เป็นวารสารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการและงานวิจัย โดยตีพิมพ์บทความวิจัย (Research article) และบทความวิชาการ (Review article) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมในสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต (Life sciences) และวิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical sciences)
**ตีพิมพ์ในวารสาร PSRU Journal of Science and Technology
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม –สิงหาคม 2565) และ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กันยายน –ธันวาคม 2565)
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว