คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
/
โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย
โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย
จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม (อว) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อหลักสูตร วิทยาการข้อมูลสำหรับข้อมูลราชการและธุรกิจ
– รูปแบบหลักสูตร (Degree/Non Degree) Non Degree
– กลุ่มอุตสาหกรรม Data Scientist/Engineer Skills
ช่วงเวลาการอบรม เดือน 27 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2566
(2 วัน/สัปดาห์) ปรับเปลี่ยนวันตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เรียน
ฟรีค่าอบรม จำนวนชั่วโมงเรียน 285 ชั่วโมง ประมาณ 4 เดือน
สิ่งที่ได้
สมัครได้แล้ววันนี้ถึง 21 พฤษภาคม 2566
1. ใบประกาศนียบัตร
2. สะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
3. เอกสารการอบรม
4. ค่าอาหารกลางวันพร้อมเบรค
โปรแกรมที่ใช้ Rapidminer, google Appsheet, google sheet, R program, Python, google data studio.
สมัครได้ที่ OR code หรือ https://forms.gle/k1E5NmXL6UkWxoRM7
Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว