คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ
นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับรางวัล
รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ดีเด่น
(Best Poster award)
นายกุมภ์มเรศ อินทิรัก น.ส.เกตุกนก แก้วหมุด
รศ.ดร.รัตน์ติพร สำอางค์ และ อ.ดร.ภัคกร ปานโพธิ์
รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ดีเด่น (Best Poster award)
จำนวน 3 รางวัล
จาก นักศึกษา จำนวน 2 รางวัล
และจากอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน จำนวน 1 รางวัล
ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
The International Conference and Exhibition on Science,
Technology and Engineering of Materials (ISTEM2022)

Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว