คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับ
รางวัล Best Poster Presentation Award
คณะผู้วิจัยได้แก่
1. ผศ.นฤมล เถื่อนกูล
อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา
2. ดร.ภคกร ปานโพธิ์
อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์
3. รศ.ดร.รัตน์ติพร สำอางค์
อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์
ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง Synthesis and structural characterization of ZnTiO3 nanoparticles with enhanced light fastness, UV protection and antibacterial activity for natural fabrics
ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th Materials Research Society of Thailand International Conference ( MRS-Thailand 2023 )
อ่านเพิ่มเติม http://science.psru.ac.th/academic-news/best-poster-presentation-award

Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว