คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
/
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.ภัคกร ปานโพธิ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ในชื่อโครงการ ” การพัฒนาสารช่วยย้อมติดสีธรรมชาติของผ้าฝ้ายและผ้าไหมจากแคลเซียมในเปลือกหอย “

Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว