คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


วันที่ 6 สิงหาคม เวลา 13.30 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับบริษัท อาษา โปรดักชั่น จำกัด

โดยมีวัตถุประสงค์

หน่วยงาน และ ARSA มีความสนใจร่วมกัน ในความพยายามที่จะดําเนินงานเพื่อพัฒนา สร้างสรรค์  สิ่งใหม่ ส่งเสริม และสนับสนุน ให้เกิดความก้าวหน้าทางด้าน Metaverse, Digital Twin, NFT, DeFi, GameFi, สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม วิทยาการคำนวณ วิทยาการข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ การบินอัตโนมัติ
งานอวกาศ งานทางทะเล การเงิน การตลาด การศึกษา การแพทย์ สื่อใหม่ ประสบการณ์ผู้ใช้และงานด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในยุค Disruptive เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหลักที่มีศักยภาพ (First S-curve) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (New S-curve) รวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่จะสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การวิจัย และการสร้างเสริมทางปัญญา

Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว