คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

MOU สภาการสาธารณสุขชุมชน กับ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรพส.
วันที่ 29 สิงหาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สภาการสาธารณสุขชุมชน ณ ห้องประชุม ท.410 อาคารทีปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โอกาสนี้ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี มรพส. พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ ให้การต้อนรับ สภาการสาธารณสุขชุมชน นำโดย นายไพศาล บางชวด นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน พร้อมคณะ ทั้งนี้ เพื่อร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การให้บริการวิชาการทุกระดับเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เพื่อให้ได้ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคม รวมถึงสนับสนุนงานด้านวิชาการ งานด้านวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสาธารณสุข หรืองานด้านวิจัย หรือนวัตกรรม ที่สัมพันธ์กับการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

#ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว