คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
/
ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการลงตีพิมพ์ วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

วารสาร PSRU Journal of Science and Technology

วัตถุประสงค์

           ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการทั้งในรูปแบบของบทความวิจัย (Research article) หรือบทความวิชาการ (Review article) ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต (Life sciences) และวิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical sciences) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพของบทความ (Peer review) แบบ Double-blind review อย่างน้อยบทความละ 3 ท่าน

ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการลงตีพิมพ์

            วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 มีกำหนดตีพิมพ์บทความราย 4 เดือน ปีละ 3 ฉบับ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์

            https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/Scipsru/index

Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว