คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
/
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัล (Research to Market : R2M 2022) ระดับมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

กิจกรรมประกวดและแข่งขัน โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ 2565 (Research to Market : R2M 2022) ระดับมหาวิทยาลัย

> รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 🥈 ทีม Get & Go

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผศ.ภาวินี อินทร์ทอง อาจารย์กมลทิพย์ เดชะปรากรม
อาจารย์ที่ปรึกษา

>รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 🥉 ทีมกูปรีขยี้หัวใจ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร. วสุ พันไพศาล อาจารย์ ดร.รัชหนู กัดมั่น
อาจารย์ที่ปรึกษา

ทั้ง 2 ทีม จะได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมกิจกรรม Boot Camp และเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาค

รางวัลชมเชย

1.ทีม บานาน่า Brain
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัทวัฒน์ สีขาว

2.ทีม PPB PIBUL
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อนงค์ ศรีโสภา รศ.บุษบา หินเธาว์

3.ทีม Plango
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัทวัฒน์ สีขาว

4.ทีม Sucker ball PSRU
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. ดร.รัตนติพร สำอางค์
อาจารย์ ดร.ภัคกร ปานโพธิ์

อ่านเพิ่มเติม

 

Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว