คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
/
บทความวิจัยระดับดีเด่น การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 15

บทความวิจัยระดับดีเด่น การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 15

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ที่ได้รับ บทความวิจัยระดับดีเด่น เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของใช้ของที่ระลึกจากเศษผ้าทอมอ
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 15 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565

Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว