คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
/
รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปิงบประมาณ 2567

รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปิงบประมาณ 2567

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2567
รางวัลสาขาสังคมวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล เถื่อนกูล
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา
ผลงานประดิษฐ์คิดค้น
เรื่อง “ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือย้อมสีแอคติโนแบคทีเรีย”
ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ
พร้อมเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท
จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว