คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2567
รางวัลสาขาสังคมวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล เถื่อนกูล
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา
ผลงานประดิษฐ์คิดค้น
เรื่อง “ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือย้อมสีแอคติโนแบคทีเรีย”
ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ
พร้อมเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท
จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว