คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
/
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง  ผลรางวัลการประกวดแข่งขันในโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี  2566

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง  ผลรางวัลการประกวดแข่งขันในโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี  2566

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง  ผลรางวัลการประกวดแข่งขันในโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี  2566

********************************

          ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566
ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งภายในโครงการมีการจัดประกวดแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ  จำนวน 13 กิจกรรม บัดนี้เสร็จสิ้นการประกวดแข่งขันแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 389/2563 เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนักที่มีตำแหน่งเทียบเท่าคณะ และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันที่
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จึงออกประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ผลรางวัลการประกวดแข่งขัน
ในโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี  2566 มีผลรางวัลดังต่อไปนี้ (ดังเอกสารแนบ)
http://science.psru.ac.th/academic-news/scienceweek2023

 

Facebook
Twitter
Email
ไฟล์แนบ
sciweekpsru2023.pdf

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว