คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
/
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขัน VU Hackathon 2023
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส.
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
นายวศิน สุวรรณไตรย์
อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล PSRU
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
จากการแข่งขัน VU Hackathon 2023
การแข่งขันออกแบบนวัตกรรม & เทคโนโลยีเพื่ออนาคตของโคราช
เมืองสุขภาพประชาชนอยู่ดีมีสุข ภายใต้แนวคิด Ageing Society
เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2566
ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว