คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
/
ชิงถ้วยพระราชทาน การแข่งขันจัดดอกไม้ “งานนวัตศิลป์ดอกไม้แบบไทยร่วมสมัย” ในหัวข้อ “Photo Flower Booths”

หลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขอเชิญเข้าร่วม
การแข่งขันจัดดอกไม้ “งานนวัตศิลป์ดอกไม้แบบไทยร่วมสมัย” ในหัวข้อ “Photo Flower Booths”

ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑
——————————————————-

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ณ ลานกิจกรรม ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก

ภายใต้สร้างสรรค์นวัตกรรมจากทุนทางวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างสู่การเพิ่ม

คุณค่าและมูลค่ากระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน


รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

คุณสมบัติผู้สมัครแข่งขัน

บุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจสมัครเข้าแข่งขัน ไม่จำกัดเพศ อายุ

การแข่งขันเป็นทีมๆ ละ ๓ คน (รับจำนวน ๑๐ ทีม)


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ (๐๘๑-๔๙๔๘๘๐๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง (๐๙๑-๘๓๘๗๑๕๒)

อาจารย์นภัสชนันท์พร เหมือนจันทร์ (๐๙๒-๔๕๙๓๙๙๖) *ผู้จัดงานสนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์ทีมละ ๑,๐๐๐ บาท

 

จัดโดย หลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

 

Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว