คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
/
ประกาศโรงเรียนโพฒิสารศึกษา เรื่อง รับสมัครครู โรงเรียนโพฒิสารศึกษา

ประกาศโรงเรียนโพฒิสารศึกษา เรื่อง รับสมัครครู โรงเรียนโพฒิสารศึกษา

ประกาศโรงเรียนโพฒิสารศึกษา เรื่อง รับสมัครครู โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน
ตั้งอยู่เลขที่ ง 38/9 ถนนดาวดึงส์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้าบรรจุเป็นครู ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
1. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ตำแหน่ง
2. วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 4 ตำแหน่ง
3. วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
4. วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง
5. วิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง
6. วิชาเอกศิลปะ (ดนตรีไทย) จำนวน 1 ตำแหน่ง
7. วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ จำนวน 3 ตำแหน่ง
8. วิชาเอกศิลปะ (ทัศนศิลป์) จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
2. มีบุคลิก ความประพฤติเหมาะสมที่จะประกอบอาชีพครู
3. มีความตั้งใจที่จะทำงานในอาชีพครูโรงเรียนเอกชน
การสมัคร 1. เขียนใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 มีนาคม 2566 2. สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน www.photisan.ac.th * หมายเหตุ…ดูรายละเอียดการสมัครในเว็บไซต์ของโรงเรียน * ผู้สนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดไถ่ที่โรงเรียน ในวันและเวลาราชการ (nรย์พท์ o-5622-1332. 0-5622-3373 เว็บไปต์ www.photisan.ac.th

Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว