คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

/
/
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัชยา อินทะกันฑ์
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ที่ได้รับการจดทะเบียนประเภทอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ในชื่อผลงาน สูตรบราวนี่กรอบจากแป้งข้าวหอมมะลิท่อน

Facebook
Twitter
Email

ข่าวล่าสุด

หมวดหมู่ข่าว